Giám sát chất lượng sản phẩm

Quản lý công tác đảm bảo chất lượng

 1. Có đội ngũ nhân viên đảm bảo chất lượng chuyên giám sát việc tuân thủ GMP trong hoạt động sản xuất của Nhà máy để đảm bảo an toàn, hiệu quả và chất lượng của sản phẩm.
 2. Hướng dẫn tất cả các hoạt động liên quan đến việc sản xuất sản phẩm có chất lượng bằng các quy trình thao tác chuẩn được Lãnh đạo Công ty phê duyệt và Phòng Đảm bảo chất lượng ban hành.
 3. Kiểm tra và xác nhận tất cả nguyên liệu và bao bì phù hợp với các tiêu chuẩn xác định trước khi đưa vào sử dụng trong sản xuất.
 4. Thực hiện hoạt động kiểm soát trong quá trình và tất cả các kiểm tra về chất lượng thích hợp đối với sản phẩm trung gian.
 5. Sản xuất một cách đúng đắn và kiểm soát tất cả các sản phẩm theo các quy trình xác định.
 6. Chỉ xuất xưởng để bán khi các sản phẩm được sản xuất theo đúng quy trình sản xuất và đạt tất cả các tiêu chuẩn kỹ thuật đã đăng ký.
 7. Thực hiện các chương trình nghiên cứu độ ổn định để đảm bảo chất lượng của sản phẩm luôn ổn định trong suốt quá trình phân phối và bảo quản.
 8. Thực hiện hoạt động tự thanh tra một cách thường xuyên để xác định tính hiệu quả của hệ thống đảm bảo chất lượng.
 9. Xây dựng hệ thống kiểm tra chất lượng nhằm kiểm soát tất cả các thay đổi có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
 10. Áp dụng hệ thống tài liệu tốt để đảm bảo có thể theo dõi và dễ dàng truy xuất các số liệu.
 11. Xây dựng kế hoạch thẩm định gốc phù hợp với các chính sách và kế hoạch thẩm định của Công ty, nhằm đảm bảo tính ổn định về chất lượng của sản phẩm.

Sản phẩm tuệ linh